Aukční podmínky

na webu Aukční web města Slaného

 

AUKČNÍ PODMÍNKY

Čl. 1

Základní ustanovení:

 1. Tyto podmínky upravují užívání Elektronického aukčního systému, který slouží pro provádění elektronických aukcí (dále jen „aukce“), a stanovují podmínky a pravidla účasti žadatelů o účast na aukcích.
 2. Správcem Elektronického aukčního systému je město Slaný, se sídlem, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČO 00234877.
 3. Hlavním účelem je zajištění elektronického nástroje pro provádění elektronických aukcí městem Slaný.
 4. Aukce slouží k transparentnímu výběru smluvního partnera pro uzavření kupní, nájemní, pachtovní či jakékoliv další smlouvy (dále jen „smlouva“) s důrazem na to, aby město Slaný obdrželo za plnění poskytované na základě smlouvy co nejvyšší úplatu.
 5. K tomuto účelu je město Slaný oprávněno uveřejňovat aukce vyhlášením v aukčním systému, včetně aukčních podmínek konkrétní aukce, fotografií, popisu předmětu aukce a dalších dokumentů a informací týkajících se aukce.
 6. Přesné vymezení pojmů a postupů vyplývá z těchto Aukčních podmínek, aukčních podmínek konkrétní aukce a příslušných právních předpisů.
 7. Veškeré pojmy v těchto Aukčních podmínkách nadefinované mají význam ve smyslu souvisejících aplikovatelných právních předpisů.
 8.  Elektronický aukční systému umožňuje přístup z těchto internetových prohlížečů: Internet Explorer verze 11 a vyšší, nebo Google Chrome verze 48.0.2564.109 a vyšší, nebo Microsoft Edge, nebo Mozilla Firefox verze 47.0.1 a vyšší, nebo Safari verze 9.0 a vyšší, nebo Opera verze 30 a vyšší.

Čl. 2

Vymezení základních pojmů:

 1. Aukční podmínky (AP) – obecné aukční podmínky Elektronického aukčního systému (EAS) pro provádění elektronických aukcí.
 2. Aukce – proces spočívající v dispozici s majetkem prostřednictvím EAS směřující k tomu, aby za podmínek daných AP byl mezi zájemci aukce vybrán vítěz aukce, jenž za předmět aukce nabídne nejvyšší částku - aukční cenu, která bude minimálně na úrovni nejnižšího podání, a který bude mít po udělení souhlasu (viz odst. 32 tohoto článku) povinnost uzavřít se zadavatelem aukce smlouvu za tuto aukční cenu a za podmínek daných v AP a v aukčních podmínkách konkrétní aukce. Aukce není dražbou dle zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Aukční cena – nejvyšší podání na aukci, při kterém byl udělen souhlas dle AP.
 4. Aukční podmínky konkrétní aukce – dokument, kterým zadavatel aukce stanoví nad rámec obecně stanovených podmínek v AP další specifické podmínky provedení konkrétní aukce. Tyto aukční podmínky musí obsahovat označení správce EAS, zadavatele aukce, čas zahájení aukce a čas ukončení aukce, označení a popis předmětu aukce, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu aukce váznoucích a s ním spojených, průběh aukce, dále mohou obsahovat výši nejnižšího podání, příhoz, způsob zajištění prohlídek předmětu aukce, příp. další doplňující informace a podmínky konkrétní aukce. V těchto podmínkách musí být dále stanoveny základní náležitosti smlouvy a podmínky jejího uzavření zadavatelem aukce s vítězem aukce. Při rozporu mají tyto aukční podmínky konkrétní aukce přednost před obecnými AP.
 5. Cena – cenou se v těchto AP míní cena bez DPH, pokud je zadavatel aukce plátcem DPH a k předmětu aukce se váže povinnost zaplatit DPH, bude DPH při uzavření smlouvy dopočítáno a cena bude navýšena.
 6. Datum a čas zahájení aukce – (čas zahájení aukce) - časový okamžik určený datem a časem uvedený v konkrétní aukci, stanovující okamžik, od kterého je možné činit podání na aukci.
 7. Datum a čas ukončení aukce  – (čas ukončení aukce) - časový okamžik určený datem a časem uvedený v konkrétní aukci, po jehož uplynutí je aukce ukončena,
  a tedy nelze činit jakékoliv podání v této aukci.
 8. Doba trvání aukce – časový interval určený časem zahájení aukce a časem ukončení aukce, během kterého je zájemce aukce oprávněn činit své podání.
 9. EAS – Elektronický aukční systém (souhrn softwarových a hardwarových prostředků) správce, který slouží zadavateli aukce k vyhlášení a provedení aukce.
 10. Elektronický úkon – úkon  uživatele nebo zadavatele aukce provedený prostřednictvím EAS.
 11. Heslo – jedinečný řetězec znaků, který slouží k autentizaci uživatele při jeho přihlášení v EAS.
 12. ID aukce – číslo aukce - jednoznačná identifikace aukce v EAS.
 13. ID zájemce aukce – identifikační kód zájemce aukce pro konkrétní aukci.
 14. Identifikační údaje – povinné údaje zadávané žadatelem o účast při registraci do EAS.
 15. Karta aukce – komplexní informace o aukci a jejím průběhu v EAS.
 16. Kauce/jistota – částka složená na úhradu části aukční ceny.
 17. Kontaktní adresa – e-mail v kontaktních údajích zadavatele aukce při dokládání skutečností vyplývajících z AP, nebo aukčních podmínek konkrétní aukce, není-li stanoveno jinak.
 18. Kontaktní osoba – osoba uvedená v příslušné konkrétní aukci.
 19. Smlouva –  smluvní vztah uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, který se uzavírá za podmínek stanovených v konkrétní aukci.
 20. Nejnižší podání – „vyvolávací cena“, minimální částka v Kč stanovená v konkrétní aukci; první platné podání musí být učiněno alespoň na úrovni nejnižšího podání.
 21. Opakovaná aukce – aukce, při které se opakovaně nabízí stejný předmět aukce.
 22. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 23. Podání – závazná nabídka zájemce aukce vyjádřená v Kč zadavateli aukce na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je předmět aukce, učiněná v průběhu aukce ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné na aukci minimálně o stanovený příhoz, byl-li stanoven. Zájemce aukce je vázán svým podáním, pokud nebylo učiněno další podání vyšší minimálně o příhoz.
 24. Předmět aukce – věci, které může zadavatel aukce prodat (zcizit), pronajmout nebo propachtovat a to uzavřením smlouvy s vítězem aukce. Předmětem aukce může být i soubor věcí.
 25. Příhoz – částka v Kč, která představuje navýšení platného podání; další platné podání musí být navýšeno minimálně o stanovený příhoz, který je stanoven v konkrétní aukci.
 26. Přihlašovací údaje – e-mail a heslo, pomocí kterých se uživatel přihlašuje do EAS.
 27. Registrace – vyplnění a ověření identifikačních údajů (viz čl. 3 AP, resp. na webu https://aukce.meuslany.cz/clanek/popis-registrace.html).
 28. Registrační formulář – formulář „Registrace do systému“, který obsahuje identifikační údaje žadatele o účast (vyjma přihlašovacích údajů).
 29. Sekce ukončené aukce – v této sekci EAS jsou uveřejněny všechny ukončené aukce. Údaje v této sekci jsou veřejně přístupné po dobu tří let od data ukončení.
 30. Sekce zrušené aukce – v této sekci EAS jsou uveřejněny všechny zrušené aukce.
 31. Sekce probíhající aukce – v této sekci EAS jsou uveřejněny všechny aukce, které probíhají a zájemci aukce mohou na nich činit podání.
 32. Sekce vyhlášené aukce – v této sekci EAS jsou uveřejněny všechny aukce, které byly vyhlášeny a dosud nebyly zahájeny.
 33. Souhlas – systémové potvrzení, které je uděleno pouze zájemci aukce, který učinil na aukci nejvyšší podání, a to aspoň na úrovni nejnižšího podání, pokud není stanoveno jinak.
 34. Zájemce aukce – uživatel, který se účastní aukce. V konkrétní aukci se zobrazuje ID zájemce aukce, které mu přidělí EAS.
 35. Uživatel – osoba, která se zaregistrovala do EAS, a byl jí správcem nastaven přístup do EAS.
 36. Vítěz aukce – zájemce aukce, jemuž byl udělen souhlas a má tak právo a povinnost za podmínek AP a aukčních podmínek konkrétní aukce uzavřít se zadavatelem aukce smlouvu s cenou jejího plnění ve výši aukční ceny.
 37. Vyhlášení aukce – zveřejnění aukce v sekci EAS vyhlášené aukce.
 38. Výluka EAS – doba, po kterou je EAS nedostupný. Do výluk se zahrnuje výpadek systému (tzn. neplánovaná výluka) nebo jeho odstávka (tzn. plánovaná výluka).
 39. Zadavatel aukce – příslušný útvar města Slaný uskutečňující nabídku prostřednictvím EAS.
 40. Zmaření aukce – případ, kdy vítěz aukce na výzvu zadavatele aukce nereagoval a neuzavřel smlouvu nebo neuhradil aukční cenu dle konkrétní aukce způsobem zde uvedeným, nebo nesplnil některou ze svých dalších povinností stanovených v AP nebo aukčních podmínkách konkrétní aukce. Ke zmaření aukce nedojde, pokud došlo k podstatné změně stavu předmětu aukce a podstatné změně práv s předmětem aukce spojených či na něm váznoucích, oproti stavu, který byl uveden v konkrétní aukci.
 41. Zmařitel aukce – vítěz aukce, který zmařil aukci. Zmařiteli aukce může být znemožněno účastnit se dalších aukcí v EAS.
 42. Zrušení aukce – případ, kdy nelze provést aukci a ani ji odročit; tato aukce je přesunuta v EAS do sekce zrušené aukce.
 43. Žadatel o účast – fyzická nebo právnická osoba, která činí úkony směřující k registraci v EAS s cílem stát se uživatelem EAS.
 44. Web – webové stránky aukce.meuslany.cz.

Čl. 3

Registrace žadatele o účast do EAS

Konkrétní podmínky a kroky jsou uvedeny v informaci o registraci zveřejněné na aukce.meuslany.cz

Čl. 4

Základní práva a povinnosti uživatele a zájemce aukce

 1. Uživatel je povinen:
 1. udržovat v aktuálním platném stavu své identifikační údaje;
 2. veškeré informace týkající se EAS a smlouvy, které obdrží od správce EAS, zadavatele aukce považovat za důvěrné a neposkytovat je třetí osobě.
 1. Uživatel nesmí:
 1. jakýmkoliv způsobem zasahovat do EAS, narušovat či nepřiměřeně zatěžovat EAS, užívat EAS jinak, než jak je stanoveno v těchto AP, a to ani pro svou vlastní potřebu;
 2. analyzovat EAS za účelem vytvoření obdobného systému pro provádění aukcí;
 3. umožnit třetí osobě analýzu EAS za účelem vytvoření obdobného systému pro provádění aukcí;
 4. zahrnout EAS, včetně dat a výstupů, do jiných systémů bez souhlasu správce EAS;
 5. poskytnout své přihlašovací údaje jiné osobě.
 1. Uživatel jako zájemce aukce je povinen:
 1. seznámit se se všemi údaji uveřejněnými v EAS, informacemi a dokumenty o aukci a zejména pak s AP, aukčními podmínkami konkrétní aukce, se stavem předmětu aukce a závazky a právy, které na něm váznou;
 2. dodržovat podmínky stanovené v AP a v aukčních podmínkách konkrétní aukce, na jejichž základě aukce probíhá;
 3. zaregistrovat (zapsat) se do aukce s dostatečným časovým předstihem, aby si správce aukce mohl ověřit splnění podmínek zápisu tohoto zájemce aukce do aukce; případné podmínky budou stanoveny v aukčních podmínkách konkrétní aukce;
 4. provést kontrolu podání, které hodlá v aukci prostřednictvím EAS učinit a kterým je jako zájemce aukce vázán;
 5. pokud se stane vítězem aukce, dodržet podmínky zaplacení aukční ceny a převzetí předmětu aukce a případné další podmínky uvedené v AP a aukčních podmínkách konkrétní aukce.
 1. Uživatel účastí v aukci prohlašuje, že:
 1. své podání činí vážně, a nikoliv v omylu, že se seznámil s  AP a příslušnými aukčními podmínkami konkrétní aukce, že jsou mu srozumitelné, že s nimi souhlasí a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí; zájemce aukce výslovně prohlašuje, že souhlasí s předloženým zněním smlouvy, včetně jejich příloh, a zavazuje se v případě vítězství v aukci uzavřít smlouvu v souladu s výše uvedenými podmínkami;
 2. je schopen dodržet své povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy, zejména zaplatit řádně a včas aukční cenu za předmět aukce;
 3. užitím prostředků k případnému zaplacení aukční ceny nedochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti ve smyslu § 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;
 4. v případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v písm. b) až c) tohoto odstavce, nebude se účastnit žádné aukce v EAS a bezodkladně tyto změny oznámí správci EAS;
 5. je mu znám stav předmětu aukce.
 1. Zájemce aukce nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených se svou účastí v aukci.

Čl. 5

Základní práva a povinnosti zadavatele aukce

 1. Zadavatel aukce je povinen:
 1. uveřejnit v EAS všechny informace a dokumenty o aukci, zejména pak o předmětu aukce a právech na něm váznoucích formou aukčních podmínek konkrétní aukce a dalších dokumentů, dále také omezující podmínky pro účast v aukci a popřípadě formu a způsob předání jiných informací;
 2. uveřejnit neprodleně v EAS všechny změny stavu předmětu aukce či práv na něm váznoucích; tyto změny je možné provádět pouze u připravovaných aukcí do okamžiku zahájení aukce;
 3. bez zbytečného odkladu zrušit aukci, pokud se podstatným způsobem změní stav předmětu aukce či práva na něm váznoucí;
 4. v případě podmíněného přístupu do aukce zkontrolovat splnění stanovených podmínek uživatelem a neprodleně provést v EAS potvrzení jeho zápisu do aukce jako zájemce aukce.
 1. Zadavatel aukce v aukčních podmínkách konkrétní aukce uvede zejména:
 1. datum a čas zahájení aukce, datum a čas ukončení aukce, termín přihlášení do aukce, nejnižší podání a výši příhozu;
 2. podmínky účasti v aukci;
 3. zda je účast v aukci podmíněna složením kauce/jistoty, a do jakého termínu musí být kauce složena na účet zadavatele aukce; 
 4. další podmínky provedení a vypořádání aukce, kde tato ustanovení v konkrétní aukci mají přednost před AP.
 1. Správce EAS má právo deaktivovat zájemce aukce v seznamu zájemců aukce nebo okamžitě zrušit jeho registraci v případě, že zájemce aukce poruší některou z povinností stanovených zejména AP a aukčními podmínkami konkrétní aukce.
 2. V písemně odůvodněných případech má zadavatel aukce právo aukci zrušit. Informaci o zrušení aukce zašle zadavatel aukce prostřednictvím EAS všem zájemcům aukce, kteří podali nabídku.
 3. V případě, že vítěz aukce uvedl nepravdivé identifikační údaje nebo nejsou aktualizovány, zadavatel aukce má právo neuzavřít smlouvu. Nedojde-li z tohoto důvodu k uzavření smlouvy, je aukce zmařená.
 4. Zadavatel aukce uzavře s vítězem aukce smlouvu, po jeho schválení radou města nebo zastupitelstvem města a to v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Do doby uzavření smlouvy s vítězem aukce má zadavatel aukce právo si ponechat kauci/jistinu na účtu, na který byla zájemcem aukce zaslána. 
 5. Zadavatel aukce, tj. město Slaný, si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky v aukci, změnit vyhlášené podmínky zadání aukce, neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem aukce. 

Čl. 6

 1. V případě, kdy předmětem aukce je nemovitá věc, musí uživatel při přihlašování do aukce uvést, zda majetek hodlá nabýt:
 1. jako manžel/ka do svého výlučného vlastnictví;
 2. jako manžel/ka do společného jmění manželů (dále jen „SJM“);
 3. do osobního vlastnictví;
 4. do vlastnictví fyzické osoby - podnikatele/do vlastnictví právnické osoby.

V případě vítězství v aukci se dále postupuje dle čl. 8 odst. 3 AP.

 1. V případě, že je to dle aukčních podmínek konkrétní aukce přípustné a uživatel při přihlašování do aukce uvede, že chce nabýt předmět aukce do spoluvlastnictví, do pole „poznámka“ vyplní celkový počet budoucích spoluvlastníků a budoucí rozdělení spoluvlastnických podílů na předmětu aukce. V případě nemovitostí podléhajících evidenci v katastru nemovitostí je třeba uvést takový údaj, který je možno vyjádřit zlomkem.[1] Jestliže uživatel při přihlašování do aukce neuvede žádné podíly, rozdělí se předmět aukce ve prospěch budoucích spoluvlastníků na stejně velké ideální podíly.

            V případě vítězství v aukci se dále postupuje dle čl. 8 odst. 3 AP.

Čl. 7

Průběh aukce

Průběh jednotlivých aukcí bude uveden v aukčních podmínkách konkrétní aukce.

 

 

Čl. 8

Uzavření smlouvy a převzetí předmětu aukce

 

 1. Vítězi aukce jsou zaslány zadavatelem aukce informace o platebních podmínkách k úhradě aukční ceny a dále je informován o podmínkách podpisu smlouvy a případně o převzetí předmětu aukce.
 2. Podmínky uzavření smlouvy a její náležitosti stanoví aukční podmínky konkrétní aukce.
 3. Pro uzavření smlouvy platí (a to pro vítěze aukce, ale i budoucího spoluvlastníka):
 1. Pokud se jedná o fyzickou osobu, musí prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti, zahraniční fyzická osoba platným cestovním dokladem. Pokud fyzická osoba chce předmět aukce nabýt jako podnikatel, musí se prokázat živnostenským nebo jiným oprávněním ve smyslu § 421 OZ.
 2. Pokud se jedná o právnickou osobu, osoba nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat jménem právnické osoby (dále jen „statutární orgán právnické osoby“) musí doložit, že jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem této právnické osoby, a to výpisem z veřejného rejstříku, výpisem z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je právnická osoba zapsána, případně kopií písemné smlouvy nebo zakládací listiny, která prokazuje založení právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkazem na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká; statutární orgán právnické osoby prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti (viz výše); pokud dojde ke změně statutárního orgánu právnické osoby a tato změna není dosud v rejstříku zapsána, může statutární orgán právnické osoby prokázat své oprávnění notářským zápisem nebo písemným čestným prohlášením a současně musí doložit, že se jedná o osobu oprávněnou jednat za vítěze aukce.
 3. Pokud se jedná o obec, kraj, nebo hlavní město Praha, zástupce je povinen se prokázat listinou dokládající jeho oprávnění jednat jejich jménem v  aukci a prokázat svou totožnost dle písm. a) tohoto odstavce. Obsah listiny musí splňovat náležitosti plné moci uvedené v odst. 4 tohoto článku.
 4. Pokud podává nabídku jeden z manželů a hodlá smlouvou nabýt předmět aukce do svého výlučného vlastnictví, musí nejpozději ve lhůtě stanovené v aukčních podmínkách konkrétní aukce doložit kteroukoliv z následujících listin:
 • písemné prohlášení druhého manžela opatřené jeho podpisem, že manžel, který podává nabídku, uhradí aukční cenu z prostředků, které nejsou součástí společného jmění manželů;
 • notářský zápis o zúžení společného jmění manželů nebo o smluveném manželském majetkovém režimu podle § 716 a násl. OZ;
 • pravomocný rozsudek, jímž došlo ke zrušení společného jmění manželů (prostá kopie);
 • pravomocný rozsudek o zúžení rozsahu společného jmění manželů (prostá kopie).

Nepředloží-li vítěz aukce žijící v manželství takový doklad ve lhůtě dle konkrétní aukce, lze prodávané věci převést jen do společného jmění manželů.

 1. Jestliže vítěz aukce při přihlašování do elektronické aukce uvedl, že předmět aukce chce nabýt do spoluvlastnictví, musí ve lhůtě stanovené v aukčních podmínkách konkrétní aukce doložit souhlas budoucího spoluvlastníka/spoluvlastníků o nabytí spoluvlastnického podílu dle čl. 6 odst. 2 AP na předmětu aukce.
 1. Vítěz aukce se může při podpisu  smlouvy (a případně i při převzetí předmětu aukce) nechat zastoupit zmocněncem. Tento zmocněnec musí předložit plnou moc udělenou vítězem aukce a vlastnoručně podepsanou tímto vítězem aukce nebo statutárním orgánem právnické osoby (přílohou takové plné moci musí být doklad prokazující oprávněnost zastupování právnické osoby k datu podpisu příslušné smlouvy). Podpis zmocnitele na plné moci musí být vždy úředně ověřen. V plné moci musí být nezpochybnitelným způsobem uvedeno:
 1. identifikace zastupovaného vítěze aukce;
 2. aukce, ve které zmocněnec vítěze aukce zastupuje;
 3. rozsah zmocnění.
 1. Zadavatel aukce si vyhrazuje právo zrušit aukci bez udání důvodu
  a dále odmítnout všechny předložené návrhy, a to až do doby podpisu smlouvy ze své strany. Zrušení aukce se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 OZ a zájemce aukce nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 OZ. Účastníci aukce nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v  aukci, uzavřením smlouvy a s realizací převodu předmětu aukce, či realizaci nájmu či pachtu předmětu aukce.
 2. V případě aukce nemovitých věcí je vítěz aukce povinen na výzvu zadavatele aukce řádně a včas uhradit aukční cenu dle aukčních podmínek konkrétní aukce či smlouvy (resp. uhradit rozdíl mezi aukční cenou a složenou kaucí/jistinou). Vítěz aukce podepíše smlouvu na příslušném pracovišti zadavatele aukce ve lhůtě stanovené v aukčních podmínkách konkrétní aukce. Poté v případě, kdy k převodu vlastnického práva je nutný zápis do katastru nemovitostí, je vítěz aukce povinen doručit jeden podepsaný výtisk s úředně ověřeným podpisem na příslušné pracoviště zadavatele aukce ve lhůtě stanovené v aukčních podmínkách konkrétní aukce.
 3. Vítězi aukce může být umožněn podpis smlouvy za využití poštovních služeb. V takovém případě je vítěz aukce povinen vrátit podepsanou smlouvu v požadovaném počtu výtisků v termínu uvedeném v aukčních podmínkách konkrétní aukce. Jeden z výtisků smlouvy musí v tomto případě být vždy opatřen úředně ověřeným podpisem. Jestliže dochází k převodu vlastnického práva a je nutný zápis do katastru nemovitostí, je vítěz aukce (fyzická osoba) povinen z důvodu přípravy návrhu na zápis vkladu do katastru nemovitostí sdělit své rodné číslo.
 4. V případě, že se jedná o převod vlastnictví k předmětu aukce, je vítěz aukce (kupující), po nabytí platnosti kupní smlouvy a doručení výzvy k zaplacení aukční ceny, povinen zaplatit zadavateli aukce aukční cenu, a to ve lhůtě vymezené kupní smlouvou. Kauce/jistota složená vítězem aukce v rámci aukce na účet zadavatele aukce se započte na úhradu aukční (kupní) ceny. V případě nájmu předmětu aukce bude kauce použita na úhradu aukční ceny (prvního nájemného), přičemž zbývající část prvního nájemného a další splátky nájemného budou hrazeny v termínu a frekvenci dle nájemní smlouvy. Jedná-li se o pachtovní smlouvu, bude kauce použita na úhradu aukční ceny (pachtovného) za první pachtovní rok (nebo jeho část), který započne běžet ode dne účinnosti pachtovní smlouvy do nejbližšího 30. září. Zbývající část pachtovného za první pachtovní rok a další splátky pachtovného budou hrazeny ročně pozadu k 1. říjnu dle ust. § 2346 OZ. Jakékoliv platby vítěze aukce se považují za zaplacené dnem, kdy jsou připsány na účet zadavatele aukce.
 5. Poté, co bude celá aukční cena uhrazena, včetně příslušenství a případných dalších závazků vítěze aukce dle podmínek příslušné smlouvy, předá zadavatel aukce s vítězem aukce katastrálnímu úřadu jedno vyhotovení smlouvy spolu s návrhem na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.
 6. Vázne-li na předmětu aukce nebo jeho části zákonné předkupní právo  je postupováno v souladu se zákonem s OZ a podmínkami konkrétní aukce.
 7. V případě, kdy se vítězem aukce stane obec, kraj nebo hlavní město Praha, musí být nejpozději ke dni podpisu smlouvy doloženo schválení právního jednání orgánem obce, kraje nebo hlavního města Prahy dle zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) a č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vše ve znění pozdějších předpisů.
 8. Jestliže vítěz aukce (případně manžel/ka či budoucí spoluvlastník) nesplní povinnosti uvedené v tomto článku, stává se zmařitelem aukce.
 9. Podléhá-li smlouva uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje smlouvu v registru smluv zadavatel aukce.

  Čl. 9

Poplatky

 1. Registrace do EAS je bezplatná. Žadatelé o účast na aukci neplatí správci EAS ani zadavateli aukce žádné poplatky za registraci do EAS.
 2. Vítěz aukce, který je nabyvatelem vlastnického práva k předmětu aukce, bere na vědomí, že je povinen uhradit příslušnému katastrálnímu úřadu správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Čl. 10

Provoz EAS

Správce EAS zajišťuje pouze provoz, správu, údržbu EAS a nenese žádnou odpovědnost za zájemce aukce a zadavatele aukce. Zadavatel ani správce EAS nenese žádnou zodpovědnost za chyby použitého software na straně zájemce aukce.

Čl. 11

Účinnost

Tyto aukční podmínky jsou účinné od  27.07.2021, a to až do okamžiku stanovení nových aukčních podmínek.

 

 

Pozn. V případě, kdy je předmětem aukce pouze spoluvlastnický podíl ve vlastnictví zadavatele aukce, uživatel uvede budoucí rozdělení spoluvlastnických podílů vždy ve vztahu pouze k takovému podílu, nikoliv ve vztahu k podílu na celku.