Dovolujeme si Vás informovat o našich zásadách ochrany osobních údajů

na webu Aukční web města Slaného

Informace o ochraně osobních údajů

 

Město Slaný se považuje Vaše osobní údaje za velmi citlivé informace a podle toho s nimi také nakládá. Níže Vám objasníme, jak k ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme.

Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR).

 

Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je:
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, Mgr. Kateřina Komedová, e-mail komedova@meuslany.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Kateřina Komedová, telefon 312511290, e-mail komedova@meuslany.cz

 

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1. zprostředkování nákupu a prodeje
 2. vyřízení reklamace
 3. zodpovězení vašich dotazů na naše kontaktní  osoby
 4. cílenou nabídku našeho majetku

Osobní údaje

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.           

 

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, potřebné pro provedení aukce.

 1. Jméno, příjmení
 2. Datum narození
 3. Adresa pro zasílání informací k aukci
 4. sídlo nebo trvalé bydliště
 5. Telefonní číslo
 6. E-mailová adresa
 7. IP adresa vzdáleného zařízení
 8. Historie nákupů/Historie podání
 9. Číslo účtu

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 1. plnění obchodní/zprostředkovatelské smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

 

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší registrace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poskytnutí zprostředkovatelských služeb (jméno a adresa, kontakt, rodné číslo případně číslo účtu), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

Vaše práva k osobním údajům

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte tyto práva:

Získat kompletní opis vašich osobních údajů. Dle čl.15 GDPR

Tento opis Vám na vaši žádost, kterou můžete podat přes Váš profil nebo e-mailem, zašleme.

Získat informace o udělení souhlasu a odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

Tento opis Vám na vaši žádost, kterou můžete podat přes Váš profil nebo e-mailem, zašleme

Opravit vaše osobní údaje dle čl. 16 GDPR.

Osobní údaje můžete opravit po přihlášení do vašeho účtu (pokud jste se registrovali)

Vymazat vaše osobní údaje dle čl. 17 GDPR.

Osobní údaje můžete vymazat po přihlášení do Vašeho účtu.

Omezit zpracování vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR.

Omezit zpracování osobních údajů můžete pomocí kontaktního formuláře po přihlášení do Vašeho účtu.

Udělit a odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Udělit a odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete po přihlášení do vašeho účtu.

Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů můžete pomocí kontaktního formuláře po přihlášení do Vašeho účtu.

Podat stížnost.

Naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem.

 

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním registrace z internetového registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.